Paslaugų kainoraštis

„Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad  mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje skaičiuojamas  vadovaujantis Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose, nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. T-385 Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo  ir  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-322 nauja redakcija „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. T-385 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2020 m. balandžio 2 d. Nr. T-91 nauja redakcija „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. T-385 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2020 m. gruodžio 3 d. Nr. T-456 nauja redakcija „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. T-385 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

1. Atlyginimas už vaiko išlaikymą susideda iš vienos dienos atlyginimo už maitinimo paslaugas ir mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą.
2. Vienos dienos atlyginimą sudaro išlaidos už produktus  ir patiekalų gamybą:
2.1. už patiekalų gamybą – 0,58 Eur;
2.2. už produktus –  pagal maitinimų skaičių (žr. Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašą).

Grupės

1

maitinimas (pusryčiai arba pavakariai)

1

maitinimas (pietūs)

2

maitinimai

(pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai)

3

maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai)

4

maitinimai

(pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)

Lopšelio grupės

0,42 Eur

0,85 Eur

1,27 Eur

1,69 Eur

1,92 Eur

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,48 Eur

0,96 Eur

1,44 Eur

1,92 Eur

2,15 Eur

3. Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 7,24 Eur

4. Atlyginimas už maitinimo paslaugas yra mokamas už kiekvieną lankytą arba nelankytą ir nepateisintą dieną, tačiau nemokamas jei vaikas nelanko įstaigos dėl pateisinamos priežasties.

             Atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą) ikimokyklinėje įstaigoje nemoka:

 •   Socialinės rizikos šeima.  
                Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:
 • jeigu vaikas nelanko lopšelio-darželio dėl ligos (po ligos pristačius pažymą apie ligos trukmę (forma 094/a) ir savaitę po ligos; 
 • tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių ir nemokamų jų atostogų metu;
 • moksleivių atostogų metu;
 • nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
 • oro temperatūra yra žemesnė kaip minus  20° C arba dėl ekstremalių įvykių.
 • jei šeima gauna socialinę pašalpą;
 • jei šeima patiria socialinę riziką ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 • jei vaikui tą dieną skirtas pritaikytas maitinimas (vaikas maitinamas savo iš namų atsineštu maistu);
 • vasaros  mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašyme, jei pageidauja lankyti švietimo įstaigą;
 • dėl ligos ir savaitę po jos;
 • kai vienas iš tėvų turi papildomų poilsio dienų per mėnesį, nes augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba vaikus iki dvylikos metų;
 • kai vienas iš tėvų turi poilsio dienas po pamaininio darbo.
         Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas mažinamas 50 procentų, jeigu:
 • šeima augina tris ir daugiau vaikų  (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);
 • jei vienas iš tėvų atlieka privalomąją karo tarnybą;
 • jei vaikui nustatytas neįgalumas;
 • jei vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

             Taip pat atkreipiame Jūsų dėmėsį, kad:     

 • Šeima gaunanti socialinę pašalpą nemoka atlyginimo už maitinimo paslaugas (išlaidos už produktus ir patiekalų gamybą), tačiau moka atlyginimą  už ugdymo  aplinkos išlaikymą – 7,24 Eur per mėnesį.
 • Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvata taikoma nuo pirmosios mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą.
 • Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas  yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.
 • Nepateikus dokumentų dėl mokesčio lengvatos  laiku, tai yra iki einamo mėnesio paskutinės darbo dienos, atlyginimas skaičiuojamas bendra tvarka.
 • Atlyginimas už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje už praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.
Informacija atnaujinta — 2022/08/31 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-76244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2022 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
Versija neįgaliesiems