Priėmimas į įstaigą

Vaikai priimami ištisus metus pateikiant specialią prašymo formą. Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skyriuje Paslaugų kainoraštis.

Užregistruoti vaiką į eilę galite ir el. būdu.

 • Grupes komplektuoja įstaigos vadovas vadovaujantis Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-459.
 • Grupės formuojamos užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus pagal Higienos normose nustatytus reikalavimus: lopšelio – iki 3 metų; darželio – nuo 3 iki 5(6) metų;   priešmokyklinės – nuo 5(6) metų.
 • Ikimokylinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės pagal ugdymo turinį formuojamos bendrosios paskirties.
 • Grupės formuojamos nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
 • Vaikų grupės komplektuojamos  iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų. Tėvams(globėjams) pageidaujant,  broliai ar seserys gali būti ugdomi toje pačioje grupėje.
 • Nesuformavus ikimokyklinio amžiaus vaikų (iki 5 metų) grupių iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų ir tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus, formuojamos mišraus amžiaus vaikų (iki 5 metų) grupės.
 • Vaikai į įstaigą priimami eilės tvarka, vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymą.
 • Informacija apie laisvas vietas grupėse skelbiama miesto Savivaldybės tinklalapyje, vaikų, įrašytų į eilę, sąrašai viešai skelbiami įstaigoje.

        Lankymosi įstaigoje tvarka pateikiant prašymus dėl priėmimo į įstaigą

 • Prašymai pateikiami įstaigoje ir registruojami “Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinę įstaigą, darželio-lopšelio ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale”;
 • Priimant vaikus į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes, sudaroma rašytinė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio bei formuojama vaiko asmens byla;
 • Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą.

Prašymas dėl priėmimo į lopšelį darželį

Prašymas dėl vaiko registravimo į eilę įstaigos duomenų bazėje

Prašymas dėl vienos dienos atlyginimo už maitinimo paslaugas nemokėjimo

Prašymo dėl atleidimo nuo užmokesčio už ugdymą forma

Tėveliai, dėmesio! Nepamirškite mus informuoti, jei:  pasikeitė Jūsų kontaktiniai duomenys (telefono numeris, namų adresas),  neketinate vesti  savo vaiko į mūsų lopšelį-darželį. Vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, priimami,  jei  įstaigoje yra laisvų vietų ir sudaryta sutartis  su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlaikymą įstaigoje apmokėjimo.

Informacija atnaujinta — 2023/03/28 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-76244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2023 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
Versija neįgaliesiems