Teikiama pagalba

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė, socialinė pedagoginė pagalba vaikams ir jų tėvams(globėjams).

Lopšelyje-darželyje veikia vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė: Sonata Janauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Eglė Kovėrienė, logopedė,

Aušra Ignatavičienė, auklėtoja,

Lolita Jurgutavičienės, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Aistė Juknevičienė, socialinė pedagogė.

Vaiko gerovės komisija savo darbą organizuoja vadovaudamasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu ir jo pakeitimais,  patvirtintu   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579,  Mokinių,  turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795,  Specialiosios pedagoginės pagalbos  teikimo  tvarkos  aprašu ir jo pakeitimais,  patvirtintu   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr.V-1228 .  Vaiko gerovės komisijos paskirtis:

– organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą,

pritaikyti pagal poreikį švietimo programas vaikams,  turintiems  specialiųjų ugdymosi poreikių,

nagrinėti nesėkmingo ugdymosi, vaikų nenoro ar baimės eiti į darželį priežastis ir imtis konkrečių veiksmų, kurie padėtų išspręsti šias problemas,

analizuoti elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių atvejus,

padėti spręsti auklėtojų ir vaikų santykių problemas,

konsultuoti tėvus(globėjus) ir pedagogus dėl pagalbos teikimo metodų, trukmės,

kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui(si) aplinką,

rūpintis pozityvaus mikroklimato kūrimu.

Ištikus netikėtam ar pavojingam įvykiui įstaigoje, komisijos nariai padeda organizuoti krizės valdymo priemones, apie tai teikia informaciją mokyklos bendruomenei, atitinkamoms tarnyboms ir visuomenei.

Logopedo pagalba. Vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus, du, tris kartus per savaitę teikiama logopedo pagalba. Kalbos ugdymo pratybas veda  logopedė metodininkė  Eglė Kovėrienė. Savo darbą organizuoja vadovaudamasi Specialiosios pedagoginės pagalbos  teikimo  tvarkos  aprašu ir jo pakeitimais,  patvirtintu   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr.V-1228.

Logopedės darbo laikas:

Pirmadienis – 7.30-17.00

Antradienis – 7.30-17.00

Trečiadienis – 7.30-17.00

Ketvirtadienis – 7.30-17.00

Penktadienis – 7.30-17.00

 Logopedė:

tiria ir įvertina darželio ugdytinių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos išsivystymo lygį,

veda kalbos ugdymo pratybas

– konsultuoja ir teikia rekomendacijas tėvams(globėjams) bei pedagogams dėl vaiko kalbos sutrikimų šalinimo ir kalbos ugdymo.

Teikdama pagalbą  specialiųjų poreikių vaikams, logopedė individualizuoja veiklą, atsižvelgdama į kiekvieno vaiko charakterio savitumą, gebėjimą suprasti užduotį, išlaikyti dėmesį, priimti teikiamą pagalbą. Mokydama taisyklingai kalbėti, Eglė naudoja netradicinius žaidybinius elementus, kurie padeda vaikams atsipalaiduoti ir nejausti mokymosi įtampos. Kasdieninėse kalbos ugdymo pratybose logopedas sukuria palankų mikroklimatą, teikiantį ne tik džiugias teigiamas emocijas vaikams, bet ir žadinantį jų kalbos plėtotę.

Logopedė konsultuoja tėvus(globėjus) savo darbo laiku, taip pat galima rašyti ir klausti el. paštu: pagalbavaikui@ezerelis-siauliai.lt
Socialinio pedagogo pagalba. Socialinius emocinius gyvenimo įgūdžius vaikams, bendradarbiaujant su vaiko tėvais(globėjais), pedagogais, padeda ugdytis  socialinė pedagogė. Socialinė pedagogė savo darbą organizuoja vadovaudamasi Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 .

Socialinės pedagogės darbo laikas

Pirmadienis – 13.30-17.00

Antradienis – 7.30-13.30

Penktadienis – 7.30-13.30

Socialinė pedagogė:

–   numato ir teikia vaikui bei tėvams(globėjams) socialines pedagogines paslaugas,

inicijuoja ir įgyvendina kartu su įstaigos Vaiko gerovės komisija socialinio ugdymo projektus, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius,

 konsultuoja tėvus(globėjus), pedagogus socialinės pedagoginės pagalbos vaikui teikimo klausimais.

 

Informacija atnaujinta — 2023/08/21 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-76244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2023 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
Versija neįgaliesiems