Ugdymas(is)

Siekiame, kad  mūsų lopšelyje-darželyje vaikas būtų:mylimas ir gerbiamas;

 • suprastas;
 • savarankiškas;
 • neišskirtas iš kitų dėl individualių savybių ar socialinių poreikių;
 • išklausytas;
 • visapusiškai ugdomas.

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis:

Programoje  aiškiai  apibrėžtas  svarbiausias  vaikų  ugdymosi  rezultatas: „ATSAKINGAS, INICIATYVUS  IR   KŪRYBINGAS,   BENDRAUJANTIS    IR    MOKANTIS    MOKYTIS VAIKAS“. Vaiką, turintį tokius gebėjimus ir vertybines nuostatas pedagogų bendruomenė siekia  išleisti į priešmokyklinę grupę. Programa  yra projektinio modelio, nes projektinė veikla:

 • daugiau sudomina vaikus, įtraukia juos į aktyvią kūrybinę, protinę veiklą,
 • motyvuoja veiklai, padeda spręsti problemas,
 • sudaro palankesnes sąlygas socialinių emocinių įgūdžių ugdymui/si ir tėvų dalyvavimui ugdomojoje veikloje,
 • suteikia ugdymo turiniui lankstumo, nes pedagogas turi kūrybinę laisvę jį modeliuoti, keisti, pritaikyti atskiram vaikui arba visai vaikų grupei,
 • įgalina plačiau taikyti praktinio darbo metodus: tyrinėjimą, bandymus, stebėjimą, interviu, vaizdo įrašus, konkrečių atvejų ar situacijų aprašymus, pokalbį,
 • padeda pamatyti ir vertinti vaikų vystymosi raidą ir tikslingai pritaikyti ugdymo turinį kiekvienam vaikui ar vaikų grupei.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas, vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-1269 ir  Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu ir jo pakeitimais, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-100. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa skirta 5-7 metų vaikams. Jos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymo poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

Priešmokyklinio ugdymo užsiėmimų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas


2020 m. sausio-kovo mėnesiais lopšelio-darželio pedagogų darbo grupė parengė sveikatos stiprinimo programą penkerių metų laikotarpiui „Augu sveikas ir laimingas“. Programos tikslas – pasitelkiant darželio bendruomenę ir socialinius partnerius ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, kurti darželio bendruomenės sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką. Programa buvo teikta Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijai, kuri, įvertinusi programos priemones,  birželio 10 d. lopšelį-darželį „Ežerėlis“ pripažino sveikatą stiprinančia mokykla ir įtraukė į Nacionalinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.


Muzikinis ugdymas/is.

Muzikines veiklas veda ikimokyklinio  ugdymo meninio ugdymo mokytoja.

Darbo laikas:

 • Pirmadienis 8.00-12.00
 • Antradienis 8.00-12.00
 • Trečiadienis 8.00-12.00
 • Ketvirtadienis 8.00-12.00
 • Penktadienis 8.00-11.30

Mokytoja individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių, bendradarbiauja su grupių pedagogais, dalyvauja vykdomuose grupių, įstaigos bendruomenės  projektuose, organizuoja įvairius renginius ir šventes, rengia vaikus dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose.  Muzikines veikla vaikams organizuoja 2 kartus per savaitę muzikos salėje.


Papildomas ugdymas/is. 

Lopšelyje-darželyje organizuojamas Robotikos būrelis 6 metų vaikams.

Į ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programas integruojamos programos,  inovatyvūs ugdymo/si metodai

Tarptautinė programa „Zipio draugai“

Priešmokyklinėje grupėse įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“ http://www.vaikolabui.lt/ , kurios tikslas – ne tik padėti 5-7 m. vaikams išmokti įveikti juos ištikusius sunkumus, bet ir parodyti, kaip svarbu kalbėtis su kitais žmonėmis, kai apima liūdesys ar pyktis, ir kaip svarbu išklausyti kitus, kai jiems liūdna ar pikta.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, netektį, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, įvykusius sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, prisitaikyti prie naujų aplinkybių, kreiptis paramos ir ją priimti, padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais. Specialistų nuomone, programa „Zipio draugai“ yra išskirtinė kitų prevencinių programų tarpe. Šią programą parengė organizacija „Befrienders International“, vykdo tarptautinė organizacija „Partnership for Children“, o  Lietuvoje programą įgyvendina Viešoji įstaiga „Vaiko labui“, bendradarbiaudama su ŠMSM, Jaunimo psichologinės paramos centru, Švietimo plėtotės centru.

Socialinio – emocinio ugdymo programa „Kimochis“

 Socialinio – emocinio ugdymo programa „Kimochis“  https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/socialiniu-emociniu-ikimokyklinio-amziaus-vaiku-igudziu-lavinimas/14217 (japonų kalba kimochi reiškia „jausmas“). Ją įgyvendiname nuo 2018 metų rugsėjo mėnesio. Ši programa skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams. Tai smagios ir lengvai į ikimokyklinio ugdymo programą integruojamos veiklos, padedančios vaikams pažinti savo jausmus, įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti keblias socialines – emocines situacijas. „Kimochiai“ – skirtingus charakterius turinčios lėlytės Debesėlis, Vikšrelis, Katė, Balandė Meilė ir kt. „slepia kokį nors jausmą“ ir moko vaikus apie juos kalbėti, juos įvardinti ir paaiškinti, ką jaučia. „Kimochiai“  moko savikontrolės, kaip tinkamai parinkti balso toną, žodžius, suprasti kūno kalbą ir konstruktyviai bendrauti. Ši programa integruojama ikimokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupėje.

Geros pradžios” ugdymo/si metodika

 Pagrindinis „Geros pradžios“ savitumas yra tai, kad čia visas dėmesys koncentruojamas Į VAIKĄ ir į jo šeimą. Didžiausia vertybė – vaikas. Vaikystė pripažįstama savaimine vertybe ir leidžiama ją išgyventi, būti tokiu, koks jis iš tikrųjų yra.

  „Varpelių“ grupėje taikomi aktyvieji ugdymo/si metodai, mokymas/is bendraujant ir bendradarbiaujant, vaikai skatinami mąstyti, ieškoti ir atrasti. Kuriama aplinka leidžia rinktis veiklą, priemones, užduoties atlikimo tempą ir kt. Galimybė vaikams savarankiškai apsispręsti ir pasirinkti apie ką kalbėti, ką veikti, kokias priemones naudoti,  yra vienas pagrindinių „Geros pradžios“ principų, siekiant ugdyti laisvą, nesuvaržytą asmenybę, kuriai būtų nuolat įdomu sužinoti ką nors naujo.

Tėvų(globėjų) vaidmuo. Ugdymo metodikoje „Gera pradžia“ ypatingas vaidmuo tenka tėvams(globėjams), kurie yra svarbiausi patarėjai, padedantys geriau pažinti kiekvieną vaiką. Tėvai(globėjai) „Geros pradžios“ grupėse yra pilnaverčiai bendruomenės nariai. Esame atviri tėvų pasiūlymams ir pageidavimams dėl vaikų ugdymo.

Mąstymo žemėlapių metodas

Vis labiau populiarėjančioje Mąstymo kultūrą skatinančios mokyklos koncepcijoje (sukūrė du JAV ir Anglijos universitetai: Kestrel Education“ ir „Designs for Thinking“) kalbama apie XXI a. ugdymui svarbius mąstymo įpročius bei 8 mąstymo žemėlapius, naudojamus ugdymo procese.

Mąstymo žemėlapiai – tai inovatyvus mokymosi įrankių rinkinys (vizualūs paruoštukai) leidžiantis pedagogams pristatyti, o vaikams suvokti ir išmokti prasmingiau, giliau ir efektyviau. Nuo 2019 m. rudens pradės taikyti vaikų mąstymo gebėjimus ugdantį metodą – mąstymo žemėlapius, dvi darželio grupės: „Žirniukai“ ir „Varpeliai“.

Mąstymo žemėlapis pasirenkamas pagal tai, kokio mąstymo proceso ugdomojoje veikloje reikia, pvz.: atpažinti (apskritimo žemėlapis), apibūdinti (burbulo žemėlapis), palyginti (dvigubo burbulo žemėlapis), grupuoti (medžio žemėlapis),  sudaryti seką (sekos žemėlapis), kurti analogijas (tilto žemėlapis), išskaidyti visumą į dalis (skliaustelio žemėlapis), rasti priežasčių ir pasekmių ryšius (priežasties-pasekmės žemėlapis). Kurdami mąstymo žemėlapius,  vaikai turi galimybę veikti kartu, natūraliais grafiniais vaizdais, sutartiniais ženklais, raidėmis, žodžiais, piešiniais, manipuliuojant su daiktais, dėliojant paveikslėlius ant popieriaus lapo, perduoti savo mintis, jausmus, žinojimą, patirtį. Taikant šį metodą vaikai labiau pasitiki savimi, savarankiškai mokosi, jų pasiekimai yra aukštesni, supratimas – gilesnis,  geba klausti ir mokytis visą gyvenimą. Taikant šį metodą kuriama įstaigos mąstymo kultūra: pedagogai nuolat apmąsto, ką ir kaip mokosi vaikai.

 STEAM veiklų organizavimas ( Science, Technology, Engineering, Mathematics) – tai praktika jungianti gamtos mokslą, technologijas, inžineriją ir matematiką. STEAM tikslas –mokyti vaikus, neakcentuojant paties mokymosi, bet sukuriant situacijas, kuriose vaikai mokytųsi diskutuoti, mąstyti, daryti išvadas, spręsti problemas ir taip kauptų savo asmeninę patirtį. 2020 m. birželio mėnesį lopšelis-darželis  tapo  STEAM mokyklų tinklo nariu ir STEM School Label platformoje lopšeliui-darželiui buvo suteiktas pradedančiosios mokyklos ženklas. Nuo 2020 m. sausio mėn. STEAM veiklas organizuoja visų lopšelio-darželio grupių auklėtojai. Daugelis vaikų  gauna  informacijos  žaisdami  kompiuterinius  žaidimus,  vartydami knygas,  žiūrėdami televizorių. Tačiau tam tikrų žinių vaikas gali  gauti  tik tada, kai  tampa  tyrimų ir eksperimentų aktyviu dalyviu, kai gali pats pajausti, pamatyti, paliesti, pauostyti ir patirti įvairių  potyrių visais penkiais receptoriais: uoslės, skonio, klausos, lytėjimo, regos. Taip veikdami vaikai ugdosi kritinį mąstymą ir gebėjimą spręsti problemas, remiantis savo patirtimi.
Šiandien, kai plačiai išvystyta pramoginė ir vartotojiška kultūra, patyriminis STEAM ugdymas yra alternatyva, suteikianti galimybę vaikams išsiugdyti realaus pasaulio pažinimo smalsumą.

 

Informacija atnaujinta — 2022/10/26 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-76244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2023 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
Versija neįgaliesiems